ЗА ФОНДАЦИЯТА

    Фондация “Панчо Владигеров” е учредена на 13 март 1993 година в Шумен. Тя е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организация за осъществяване на дейност в обществена полза. 

    Основната цел на фондацията е свързана с утвръждаването на духовните ценности в гражданското общество посредством популяризирането на творческото дело и идеи на Панчо Владигеров . 

    За реализирането на тази цел се осъществяват дейности, сред които се открояват НАЦИОНАЛНИТЕ и МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНКУРСИ„Панчо Владигеров” за пиано и цигулка. 

    Първият международен конкурс за пианисти „П.Владигеров” е проведен през 1986 г. в Шумен. След създаването на фондацията конкурсните програми включват две специалностти – пиано и цигулка, и започва организирането и на НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ . Това са музикални събития с достойно място в културния календар на Шумен и страната. 

    Идеята, която провокира създаването на фондацията е свързана със стремежа в Шумен да продължи провеждането на Международния конкурс, носещ името на Панчо Владигеров. Неговото първо издание през 1986 година се провежда само за пианисти. Гостуването на известния български цигулар МИНЧО МИНЧЕВ с концерт в Шумен през есента на 1992 година спомага за развити e то на тази идея. 

    Инициативата, свързана със създаването на фондацията съчетава два основни момента: първият – да се продължи установената в Шумен традиция за популяризиране на забележителното творческо наследство на класика на българската музика ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ и вторият – загриженост за израстването, развитието и реализирането на талантливите млади музиканти. Това обедини изтъкнати български инструменталисти и певци от страната и чужбина, частни лица, институции, и фирми от Шумен. Те учредиха фондацията със седалище в Шумен – град с богата музикална традиция, имаща своето начало от средата на ХІХ век., град, в който са преминали детските години на Панчо Владигеров и който завинаги остава свързан с неговия живот и творчество. През 1983 година къщата на ул. Цар Освободител № 136, в Шумен, в която композиторът е живял и създал значими музикални творби е превърната в музей. 

    Сред учредителите на фондацията са /по реда на подписаните актове за дарение/: изтъкнатите български инструменталисти – МИНЧО МИНЧЕВ, АТАНАС КАРЕЕВ, МИЛЕНА МОЛЛОВА, ГИНКА ГИЧКОВА, САВКА ШОПОВА-МАРКОВА, ДИМИТЪР КАРАМИНКОВ, ФИЛИП ПАВЛОВ, шуменците – АНТОН АНТОНОВ, ВЕРА АНТОНОВА, ЛЮБЕН РАДУЛОВ, ЮРИЙ АВРАМОВ, КРАСИМИРА КОЛЕВА, фирми и институции – „ЕКС-ПЕ” – Младен Кожухаров, „ CATABUMI ” – Петко Табаков, НЧ „Д.Войников”, Община ШУМЕН. 

ЦЕЛ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 6. Основна цел на фондацията е развитието и утвърждаването на духовните ценности в гражданското общество, посредством популяризирането на творческото дело и идеи на Панчо Владигеров. 

Чл. 7. За реализирането на тази цел се осъществяват следните основни дейности: 

7.1. Организиране и провеждане на международни конкурси на името на Панчо Владигеров; 

7.2. Организиране и провеждане на национални конкурси на името на Панчо Владигеров; 

7.3. Организиране на майсторски класове, курсове за интерпретация и на съвременна музика, предназначени за различни специалности и камерни ансамбли; 

7.4. Организиране на семинари и теоретични конференции, свързани с творчеството на българските композитори и с проблеми на музиката от различните епохи, включително и съвременната; 

7.5. Организиране на концертна дейност, даваща възможност за изява на изтъкнати инструменталисти и певци – български и от чужбина, както и на млади изпълнители, лауреати на конкурси, авторски концерти на композитори, включително благотворителни концерти; 

7.6. Осъществяване на творчески срещи с композитори и изпълнители от България и чужбина; 

7.7. Издателска и информационна дейност, свързана с разпространяването на специализирана литература, ноти, аудио и видео записи, музикални филми и др.; 

7.8. Оказване на съдействие на млади таланти в областта на музиката; 

7.9. Подпомагане на изследователската и научна дейност на музеен комплекс “Панчо Владигеров” и музикалното дело на град Шумен. 

Чл. 8. Дейността на фондацията и изразходването на средствата й не могат да бъдат обвързани с политически цели, ангажиращи фондацията при водене на пропаганда и агитация в полза на политически партии и формации. 

ИМУЩЕСТВО, РЕД НА НАБИРАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С НЕГО

Чл. 10. Имуществото на фондацията се състои от всички придобити от нея права и поети задължения, които действащото законодателство допуска на юридическото лице. 

10.1. Всички действия по придобиване на права, поемане на задължения, управление и разпореждане с имуществото на фондацията се извършват по ред и от органи, определени за това в устава; 

10.2. Разпореждането с имуществото на фондацията и финансирането на дейността й се извършва от Управителния съвет, в рамките на разполагаемите средства и при спазване изискванията на устава. 

Чл. 11. Имуществото на фондацията се образува от: 

11.1. Първоначалните дарения при учредяването на фондацията в размер на 55765 лв., направени от юридическите и физически лица – учредители и представени в учредителния акт; 

11.2. Последващи дарения на учредителите, както дарения и завещания от други юридически и физически лица; 

11.3. Приходи от основните дейности, организирани от фондацията; 

11.4. Приходи от допълнителната стопанска дейност, от стопанисване на имуществото, от лихви; 

11.5. Приходи от отпуснати целеви средства от бюджета. 

Чл. 12. Имуществото на фондацията може да се влага с полза за финансирането на идеалните й цели. 

12.1. Имуществото на фондацията може да се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху интелектуална собственост; 

12.2. За съхраняване и увеличаване на имуществото, фондацията може да извършва сделки или услуги в страната и чужбина, да участва като учредител или да придобива права на участие в други юридически лица с нестопанска цел и фондации, да открива представителства у нас и в чужбина. 

Чл. 13. Фондацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане целта и задачите, определени в настоящия устав 

Чл. 14. Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права върху акции и други имуществени права. Всички направени дарения се записват в специална книга и за тях се издават удостоверения на дарителите. 

14.1. Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да направят дарение или завещание в полза на фондацията, в съответствие с нейната цел; 

14.2. Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с неприемливи за нея условия или в противоречие с нейната цел и с разпоредбите на този устав.